Světle zelené

Půjčovné: 1.900,- Kč.

Dostupnost: Vel. L skladem! Ostatní velikosti se dají objednat do tří týdnů.

Prodejní cena: 2.400,- Kč.

Nádherné společenské šaty, které se hodí nejen na ples, ale i pro svatební hosty. Šaty jsou v pase zdobeny dvojitým kamínkovým páskem, který zúžuje postavu. Šaty mají rukávky a vyztužený dekolt, pod který nepotřebujete podprsenku. Šaty jsou jednoduché a přesto působí velmi luxusně. Na zádech mají zajímavý výstřih, zapínají se na zip a knoflíček. Vhodné pro slečny i maminky. Šaty máme také v aqua a vínové variantě.

KUPTE ŠATY PŘES TENTO QR KÓD, OBRATEM VÁM JE ZAŠLEME:

Jak si šaty koupit? Zaplaťte částku přes QR kód, do vzkazu napište jaké šaty chcete. Obratem přijde potvrzení nám i Vám a my se Vám do 24 hod. ozveme a šaty odešleme. Easy! Za poštovné neplatíte. 

Mám zájem o tyto šaty

Vyplňte prosím tyto údaje:

Šaty půjčujeme od pátku do pondělí.  Po omluvě můžeme uznat zpoždění vrácení šatů o jeden den (tj. úterky). V případě že se nám šaty v daném termínu nevrátí, záloha 1000,- Kč automaticky propadá. 

Záloha 1000,- Kč na rezervaci šatů je nevratná. Vratná záloha se stává vratnou je pouze v případě, že se šaty v ddomluveném termínu vrátí v pořádku. Pokud budou šaty vráceny ve špatném stavu, prodávající má právo strhnout odpovídající částku ze zálohy, případně celou zálohu. 

Pokud jde o půjčení v pracovním týdnu, domlouváme termíny individuálně.

S výše danými podmínkami souhlasíte automaticky při jakémkoliv vypůjčení či prodeji šatů. 

Děkujeme za pochopení. 

Obchodní podmínky

Aneta Gregorová

IČ: 04193300
se sídlem Palackého 164, 67972 Kunštát 
(dále jen „poskytovatel / prodejce“)

I. Základní ustanovení

NA ZÁKLADĚ ZRUŠENÍ AKCÍ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY NEBUDOU VRACENY ZÁLOHY. 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,VOP“), platné od 01.7.2015, upravují vztahy při poskytování služeb pronájmu šatů a řešení elektronických obchodů (e-shopů) a souvisejících služeb poskytovatelem uživatelům a jejich užití a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.

1.2 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.3 Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele https://www.utulnapujcovna.cz/, dále jen produktová stránka.

1.4 Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

1.5 Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky uživatele poskytovatelem.

1.6 Definice základních pojmů:

 • Smluvní strany – strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé uživatel.
 • Poskytovatelem se rozumí Aneta Gregorová, IČ: 04193300, sídlem Palackého 164, 67972 Kunštát.
 • Uživatelem se rozumí podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Individuální zakázka – je poskytovatelem na základě požadavků uživatele na míru provedený hmotně zachytitelný výsledek duševní anebo další činnosti poskytovatele.
 • Produkt – internetový obchod (dále jen „e-shop“), vytvořený pomocí šablon na webové stránce poskytovatele nebo e-shop zhotovený poskytovatelem podle individuálního zadání uživatele.
 • Dodávka – služba nebo produkt.
 • Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel jako pronajímatel a na druhé straně uživatel jako nájemce, přičemž předmětem smlouvy je provedení dodávky v ujednaném termínu, v případě individuální zakázky. S ohledem na povahu dodávky se může jednat o nájemní smlouvu, licenční smlouvu, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou (dle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku), vždy uzavírané v režimu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je objednávka, nedílná příloha, ceník, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva) a je tvořena objednávkou uživatele, akceptací poskytovatele a těmito VOP.
 • Elektronický objednávkový formulář, též jen objednávkový formulář, je prostředek k vytvoření objednávky uživatelem formulářovým způsobem, který je zpřístupněn na webové stránce poskytovatele.
 • Termín nebo Dodací lhůta – jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést dodávku individuální zakázky. V případě individuální zakázky je termín oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech. Termín je uveden v akceptaci objednávky. Poskytovatel se zavazuje vytvořit a dodat uživateli dodávku v souladu s harmonogramem uvedeným v akceptaci objednávky. V případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně uživatele je poskytovatel oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky.
 • Vícepráce – práce vykonané poskytovatelem na dodávce nad rámec těch ve smlouvě sjednaných nebo smlouvou výslovně předpokládaných, které jsou uživatelem vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. Za vícepráce je považována každá změna, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli na již odsouhlasené části dodávky. Za vícepráce je považována taktéž každá další funkce, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli nad rámec specifikace dodávky uvedené v akceptaci objednávky. Poté, co objednatel specifikuje svůj požadavek víceprací, vypracuje zhotovitel jejich cenovou kalkulaci vč. časového rozvrhu jejich realizace a způsobu úhrady, kterou zašle objednateli k odsouhlasení. Vícepráce je poskytovatel povinen provést až na výslovný samostatný požadavek uživatele a za podmínek s ním dohodnutých v oboustranně odsouhlaseném dodatku ke smlouvě, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 • Záloha – finanční plnění uživatele ve prospěch poskytovatele před započetím poskytovatele s provedením dodávky. Výši zálohy a její splatnost určí jednostranně poskytovatel s ohledem na náročnost dodávky. Záloha tvoří však nejméně 40% z ceny dodávky.
 • Faktura – daňový doklad - vyúčtování o výši úhrady uživatele za odebranou dodávku, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. pdf). Zpravidla bude uživateli nejprve odeslána zálohová faktura a posléze konečná faktura.

2.2 Individuální zakázka

2.2.1 Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka poskytovatele uvedená na jeho produktových stránkách, nebo učiněná na základě poptávky uživatele.

2.2.2 Všechny nabídky poskytovatele zůstávají nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno něco jiného. Uzavření smluv a ostatní ujednání se stávají závaznými teprve akceptací poskytovatele. Nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky si vyhrazuje poskytovatel také po akceptaci dodávky.

2.2.3 Veškeré individuální úpravy implementované na základě objednávky uživatele, vylučují následné aktualizace specifikované v bodě 4.2.

2.2.4 Uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nebudou s předmětnou nabídkou, byla-li učiněna na základě poptávky uživatele, jakýmkoli způsobem seznámeny třetí osoby, neboť se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Uživatel odpovídá za způsobenou škodu a ušlý zisk.

2.3 Storno objednávky

2.3.1 Storno objednávky ze strany poskytovatele - Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje, nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s uživatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka jen zrušena.

III. Distribuce dodávky, cena, platební podmínky

3.1 Distribuce dodávky

3.1.1 Uživatel může dodávku získat formou zveřejněnou na produktovém webu. Základní forma distribuce dodávky je pronájem dodávky.

3.1.2 Distribuce dodávky formou pronájmu dodávky, se realizuje výhradně formou hostování dodávky na serverech poskytovatele. Poskytovatel v tomto případě je povinen vynaložit přiměřené úsilí na maximální dostupnost dodávky.

3.2 Cena

3.2.1 Odměna poskytovatele s cenou za licenci je určována v závislosti na typu distribuce dodávky v souladu se smlouvou. V této ceně nejsou zahrnuty žádné další služby poskytovatele. Vícepráce jsou poskytovatelem účtovány na základě individuální dohody, zpravidla hodinovou sazbou sjednanou se zájemcem o tyto služby.

3.2.2 Přehledové katalogy a ceníky vydávané poskytovatelem, jakož i ústní a telefonické informace či informace poskytované prostřednictvím internetových www serverů o cenách dodávky jsou informativní, ze strany poskytovatele nezávazné a uživatelem nevymahatelné. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny dodávky bez předchozího oznámení. Poskytovatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

3.2.3 Pro upřesnění ceny a specifikace individuální zakázky je uživatel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „závazná cenová nabídka“), jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

3.2.4 Pro cenovou kalkulaci dodávky platí ceny, uvedené v platné závazné cenové nabídce poskytovatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky. Ceny dodávky uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.

3.2.5 Speciální akční nabídka dodávky je platná pouze při odběru uvedeného množství či druhu dodávek, a to vždy pouze do stanoveného termínu a včasné úhradě zálohy.

3.2.6 Jednotlivé ceny dodávek a výkonů jakož i celková úhrada vyplývají z dané konkrétní jednotlivé smlouvy, případně platného ceníku poskytovatele.

3.4 Platební podmínky

3.4.1 Uživatel má při vytváření Objednávky možnost zvolit si ze způsobu platby z následujících možností:

 • úhrada na základě elektronických zálohových faktur zaslaných poskytovatelem, se splatností minimálně 5 dnů ode dne vystavení. Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v zálohové faktuře,
 • hrazení tzv. opakovanými platbami z platební karty po aktivaci a autorizaci dané platební karty prostřednictvím platební brány GoPay. Frekvence opakované platby je určena fakturačním obdobím. Maximální jednorázová částka opakované platby je 100 000 Kč a je fixní.

3.4.2 Uživatel má právo si způsob platby dle čl. 3.4.1 VOP změnit z platby prostřednictvím zálohových faktur na opakované platby z platební karty a naopak.

3.4.3 V případě, že by se vyskytl problém se stržením částky z účtu uživatele nebo jiný problém související s provedením platby tzv. opakovanou platbou, informuje o tom poskytovatel uživatele a zašle mu platební i další údaje k provedení platby náhradním způsobem.

3.4.4 Po akceptaci objednávky uživatele poskytovatelem vystaví poskytovatel uživateli zálohovou fakturu, kterou je uživatel povinen uhradit, a to buď převodem na účet uvedený na faktuře anebo se platba automaticky strhne z účtu propojeného s platební kartou, čímž dojde k uzavření smlouvy ve shodě s odst. 2.1.2 VOP. Po spuštění dodávky uživatel obdrží vždy konečnou fakturu – daňový doklad, který bude považován současně za dodací list. Součástí konečné faktury je zúčtování zálohy.

3.4.5 Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně dle údajů ze zaslané zálohové faktury a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře.

3.4.6 Požaduje-li uživatel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s poskytovatelem a takto sjednané podmínky uvést v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výši sjednané ceny dodávky.

3.4.7 Zboží ve výprodeji nelze vrátit nebo požadovat slevu. Výprodej může obsahovat vady materiálu, na které je kupující upozorněn.

4.2.3 Aktualizace jsou uživateli prováděny na serverech poskytovatele automaticky a bez poplatku. Poskytovatel však může po předchozím oznámení tuto službu zpoplatnit.

4.2.4 O periodicitě a rozsahu aktualizací rozhoduje poskytovatel. Primárním účelem aktualizací je přizpůsobování dodávky novým verzím programovacích jazyků, v nichž je dodávka napsána. Sekundárním účelem je usnadnění obsluhy dodávky. Nové funkce a moduly administrace dodávky nejsou automaticky součástí aktualizace, jejich zařazení nebo nezařazení do aktualizačních balíčků závisí na rozhodnutí poskytovatele.

4.2.5 Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit provoz dodávky na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Poskytovatel neručí za případné finanční ztráty uživatele způsobené pozastavením provozu dodávky z důvodu aktualizace.

4.2.6 Poskytovatel průběžně informuje uživatele o aktualizacích a updates v administračním rozhraní e-shopu.

4.2.7 Pro jiné aktualizace platí, že uhradí-li registrovaný uživatel aktualizační poplatek ve výši a za podmínek uvedených níže, má nárok na on-line přístup k update (doplnění a aktualizace dodávky) a upgrade (rozšíření a doplnění funkcí a zlepšení uživatelského rozhraní).

4.2.8 Pokud uživatel provozuje dodávku s užitím vlastních prostředků, platí pro něj cena za update a upgrade uveřejněná na produktovém webu poskytovatele. Výše jednotlivých poplatků za update a upgrade je dána mírou jejich velikosti a rozsahu a není tedy předem fixně stanovena. Přesná cena je vždy uveřejněna na produktovém webu.

4.2.9 Poskytovatel nemůže ručit za bezproblémovou funkčnost napojení produktu na programy třetích stran.

4.2.10 Poskytovatel neposkytuje technickou podporu (support realizovaný přes rozhraní Helpdesk) uživatelům, pokud provozují svůj e-shop prostřednictvím proxy serverů třetích stran.

4.3 Trvání a ukončení Smlouvy

4.3.1 Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.

 • Smlouva je vždy uzavírána na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc a začíná prvním dnem následujícího fakturačního období po podání písemné, nebo elektronické výpovědi.

4.3.2 K ukončení smlouvy dojde:

 • na základě písemné dohody stran o ukončení smlouvy,
 • nebo písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího fakturačního období po doručení výpovědi druhé straně, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak.
 • V případě výpovědi poskytovatelem z důvodu vzniku okolnosti vylučující protiprávnost, která mu brání ve splnění povinností ze smlouvy, trvá výpovědní lhůta 15 dní,
 • v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem dle těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak,
 • nebo ukončením poskytování služeb a následným smazáním e-shopu, který je v bezplatném tarifu Free bez dalších objednaných služeb a který po dobu minimálně 6 po sobě jdoucích měsících nevykazuje žádnou aktivitu a objednávky.

4.3.3 Odstoupení od smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v zákoně a v těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.

4.3.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).

4.3.5 Uživatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany poskytovatele, za které se považuje opakované neplnění povinností poskytovatele podle smlouvy, které poskytovatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění Za takovéto porušení se však nepovažuje přerušení plnění dle odst. 3.4.6.

4.3.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb e-shopu, který je provozován v bezplatném tarifu Free bez dalších objednaných placených služeb, který po dobu minimálně 6 po sobě jdoucích měsících nevykazuje žádnou aktivitu (nedošlo po tuto dobu k přihlášení do administrace Uživatelem). Ukončení poskytování služeb bude probíhat bez předchozí výzvy a následně dojde ke smazání databáze daného e-shopu. Ukončením poskytování služby však nezanikají povinnosti Uživatele k úhradě splatných závazků.

4.3.7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany uživatele, za které se považuje:

 • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní,
 • nebo opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy,
 • nebo v případě prokazatelného porušení autorských práv ze strany uživatele,
 • nebo poskytnutí dodávky zakoupené uživatelem od poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
 • nebo jiné podstatné porušení povinností uživatele stanovených mu smlouvou.

4.3.8 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma:

 • těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele,
 • a povinnosti uživatele k úhradě splatných závazků, popř. ceny za skutečně poskytnutou dodávku nebo její části.

4.3.9 K okamžiku účinků odstoupení od smlouvy:

 • zanikají vystavené objednávky (nebo jejich část) na dodávky, které nebyly k tomuto okamžiku dodány nebo poskytnuty; ve vztahu k dodávkám, které byly k tomuto okamžiku dodány, ale nebyly uhrazeny, zůstává smlouva v platnosti a uživatel je povinen za takové dodávky poskytovateli zaplatit sjednanou cenu, strany se však mohou dohodnout odchylně,
 • má poskytovatel právo vyúčtovat dodávky, které byly k tomuto okamžiku skutečně poskytnuty, a/nebo vyúčtovat skutečné provedení dodávky, a uživatel je povinen za takové dodávky zaplatit sjednanou cenu.

4.3.10 Uživatel je povinen informovat Poskytovatele o jakékoliv reklamní a marketingové akci, která může způsobit nadměrnou, nebo neúměrně velkou návštěvnost produktu a musí vyčkat na schválení ze strany poskytovatele, že je produkt schopen takovou návštěvnost pojmout. V případě, že tak neučiní s dostatečným předstihem, má poskytovatel možnost provoz produktu pozastavit, pokud ten svoji nadměrnou zátěží omezuje server na kterém je umístněn.

4.3.11 Veškerá oznámení týkající se zániku smlouvy musí být učiněna v souladu s čl. VIII VOP, doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, a doručení pak nastává ke dni, kdy se odesílatel o takové skutečnosti dozvěděl.

V. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů.

VI. Doručování, bezhotovostní platby

6.1 Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a uživatele, zejména týkající se vzniku, trvání a zániku smlouvy s výjimkami uvedenými ve Smlouvě a těchto VOP, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. V takovém případě se oznámení a jiné písemnosti považují za doručené dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou, nebo adresátem odmítnutou.

6.2 Běžná korespondence mezi stranami smlouvy může být vedena prostřednictvím e-mailu, kdy doručení e-mailu nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta, pokud se tak stane mezi v pracovní dny mezi 14:00–17:30 hod., v opačném případě ve 14:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel (vyjma doručení objednávek).

6.3 Veškeré bezhotovostní platby mezi účastníky budou probíhat na bankovní účty uvedené ve smlouvě. Výjimku z tohoto pravidla, nebo změnu čísla bankovního účtu je třeba druhé smluvní straně oznámit způsobem dle čl.8.1.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.

7.2 Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu. Poskytovatel seznámí uživatele s aktuální verzí VOP nejpozději vždy při zaslání upgrade dodávky. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP uživatel tyto úpravy (změny, update, apod.) VOP akceptuje v plném rozsahu.

7.3 Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a uživatele.

7.4 V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Uživatel a poskytovatel se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.

7.5 Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem a jazykem smlouvy je český jazyk.

7.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční smlouvy (potvrzení objednávek) na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazující se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů.

7.7 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.

7.8 Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

7.9 Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy a VOP.

7.10 Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 01.7.2015.

8. Na zboží se vztahuje 14ti denní lhůta na vrácecní zboží. 

9. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodejce pro vyřešení nastalé situace.

 

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:109.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

111.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.  DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Přidejte si nás také na fb, kde najdete naše novinky a fotky z našich (ne)obyčejných dní. :)

 - klikněte na obrázek: